10
میکسر آنالوگ
4
3
2
اکولایزر پارامتریک- 3 باندی
USB
2.2

برچسب ها

من خریداری کردم تمام میکسرهای قبلی رو از لحاظ کیفیت زیر سوال برد. تا نشنوید باور نمیکنید.